[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Lektoři


Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Interní doktorandka a odborná pracovnice na Ústavu pedagogických věd FF MU. V rámci výuky ÚPV a ACOR vyučuje kurz Estetická výchova a podílí se na realizaci Instruktorského kurzu zážitkové pedagogiky I., II. a Motivačního kurzu. Mezi její odborné zájmy patří estetická výchova, tvůrčí psaní, dramatická výchova a zážitková pedagogika. Je členem několika neziskových organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním.

PhDr. Soňa Cpinová

PhDr. Soňa Cpinová

Absolvovala řadu kurzů a výcviků týkajících se rozvoje sociálních dovedností, komunikace, psychoterapie, supervize a dalších. Je ředitelkou Diagnostického ústavu pro mládež a Střediska výchovné péče v Brně. Na Masarykově univerzitě vyučuje řadu prožitkových kurzů, v rámci ACORu Techniky práce se skupinou. Provádí supervize v oblasti sociálních služeb. 

Mgr. Libor Graclík

Mgr. Libor Graclík

Psychoterapeut, speciální pedagog a arteterapeut. Pracuje ve Sdružení Podané ruce s klienty, jež mají problém s drogami ve vězení. V rámci výuky ACOR vede kurz Artetechniky ve výchově a vzdělávání a podílí se na realizaci Kurzu outdoorových aktivit. Absolvoval výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii a řadu dalších kurzů, je předsedou občanského sdružení Educatio. Pracoval v Diagnostickém ústavu pro mládež, ve středisku pro mládež Help Me.

RNDr. Jiří Holub

RNDr. Jiří Holub

Cvičitel jógy s více než dvacetiletou praxí (cvičitelský průkaz II. stupně), absolvent řady kurzů osobnostního rozvoje. Pracuje v občanském sdružení IQ Roma servis. V Akademickém centru osobnostního rozvoje vede výuku kurzu relaxačních technik.

Mgr. Kateřina Jičínská

Mgr. Kateřina Jičínská

Je psycholožkou zaměřující se na krizovou intervenci, psychoterapii a psychologické poradenství. Jako externí lektorka Ústavu pedagogických věd FF MU vyučuje v rámci projektu ACOR předmět Krizové poradenství. Pro jiné organizace vede kurzy psychoterapie, komunikace, krizové intervence, asertivity, zvládání stresu apod. Kromě studia oborů Psychologie a Pedagogiky absolvovala dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a řadu kurzů, např. Krizová intervence, Komunikační techniky a asertivita, apod.

Petr Klouda

Petr Klouda

Pracovník Lanového centra PROUD - Střediska volného času Lužánky. Zaměřuje se na organizaci a realizaci kurzů lanových aktivit a problematiku teambuildingových programů (především) ve firemním sektoru. Působí rovněž jako instruktor ve společnosti Česká cesta - Outward bound a pro Ústav pedagogických věd FF MU - ACOR zajišťuje výuku kurzu Vybrané techniky outdoorových aktivit. 

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Psychoterapeut, lektor a supervizor. V rámci projektu plní roli vedoucího odborného pracovníka a vyučuje předměty Osobnostní průprava ve skupině, Primární prevence sociálně patologických jevů - COPE, Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky I., II., Motivační kurz. Mimo projekt vyučuje také na VOŠ sociálně právní kurzy zaměřené na rozvoj osobnostní kompetence, sociální pedagogiku a sociální patologii. Je lektorem a instruktorem o. s. Educatio a Apro2outdoor. Je absolventem sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a řady kurzů zaměřených na metody a techniky práce s různými sociálními skupinami. Je akreditovaným instruktorem nízkých a vysokých lanových aktivit a raftingu. V minulosti věnoval mnoho energie a času práci s uživateli drog, a to především v nízkoprahových zařízeních.
 
Více zde.  


doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Odborná asistentka Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se zaměřuje na sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, náhradní rodinnou péči a výchovu, dále na andragogické a gerontologické disciplíny. Její profesní specializací je vzdělávání pedagogů v neučitelských profesích (sociální pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, asistenti pedagoga). Je jedním z kmenových členů týmu řešitelů projektu, podílí se na vedení Motivačního kurzu.

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Vyučuje psychologické disciplíny na Katedře společenských věd Fakulty sportovních studií MU a částečně také na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU. V rámci aktivit podporovaných Akademickým centrem osobnostního rozvoje (ACOR) vyučuje disciplínu Práce s klientem. Je psycholožkou s poradenskou a školně-psychologickou praxí, absolvovala dlouhodobé výcviky v systemické psychoterapii a supervizní práci. Svými výzkumnými a publikačními aktivitami směřuje zejména do oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů škol, zabývá se především tématy školní psychologie, spolupráce a týmové práce ve školách, profesionálního rozvoj učitelů apod.

MgA. Lucie Matyášová

MgA. Lucie Matyášová

Absolvovala obor dramatická výchova na Divadelní fakultě JAMU. Spoluzakladatelka a lektorka občanského sdružení Augusto, které se zabývá osobnostně-sociálním rozvojem žáků a studentů základních a středních škol skrze interaktivní divadlo a výchovu uměním. Vyučuje literárně-dramatický obor na ZUŠ v Tišnově. Dlouhodobě se zabývá hlasovou výchovou, vede hlasové kurzy pro pedagogy.

Mgr. et Mgr. Michal Medek

Mgr. et Mgr. Michal Medek

Je vedoucím a zakládající osobností Střediska ekologické výchovy Rychta Krásensko, do kterého vetknul zkušenosti ze stáží na několika podobných zařízeních v zahraničí. Zaměřuje se na ekologickou výchovu středoškoláků, projektovou výuku a ekologizaci provozu škol. V rámci projektu ACOR vyučuje kurzy Praktika ekologické výchovy a Soudobá témata ekologické výchovy. Environmentální výchovu dále přednáší na FSS MU. V současnosti řídí několik projektů zaměřených na vytváření sítí ekologických organizací, postgraduální vzdělávání pedagogů a pracovníků dalších profesí.

Michal Němec, Dis.

Michal Němec, Dis.

Vedoucí Lanového centra PROUD Brno při Středisku volného času Lužánky. S organizací a pořádáním kurzů využívajících lanových aktivit má dlouholeté zkušenosti, specializuje se rovněž na vedení firemních outdoorových programů. Od roku 2001 také působí jako lektor kurzů týmové spolupráce. V rámci projektu ACOR je lektorem kurzu Vybrané techniky outdoorových aktivit.

doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Je vedoucím Katedry rozvojových studií Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a vedoucím Středoevropského výzkumného uzlu projektu Millennium (www.millennium-project.org). Zabývá se problematikou rozvojových zemí, udržitelného rozvoje a životního prostředí. Na Přírodovědecké fakultě UP a na Fakultě sociálních věd UK vyučuje předměty Globální environmentální problémy a Principy udržitelného rozvoje. Publikoval řadu knih, mezi nimi např. Strategie udržitelného rozvoje (společně s P. Mederlym, 1996), Ohrožená planeta na prahu 21. století (společně s M. Hubou a P. Mederlym, 1998), Křižovatky budoucnosti (1999), Dialogy od Baker Lake (společně s J. Svobodou, 2002) nebo Mys dobré naděje (2003).

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Člen Ústavu pedagogických věd FF MU, kde vyučuje andragogické a metodologické předměty, věnuje se teorii malých sociálních skupin a inovacím ve vzdělávání. V rámci ACORu vyučuje předmět Osobnostní a sociální výchova a podílí se na Instruktorském kurzu zážitkové pedagogiky I. a II. Řešitel řady výzkumných i rozvojových projektů. Mimo rámec univerzity je také lektorem programů Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Dokážu to?, Efektivní vzdělávání dospělých, Lektorské dovednosti aj.

Mgr. Zdeněk Opršal

Mgr. Zdeněk Opršal

Vyučuje problematiku rozvojové spolupráce a životního prostředí na Katedře mezinárodní rozvojové spolupráce Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílí se na projektech v oblasti rozvojové spolupráce v České republice i v zahraničí. V rámci projektů a studijních cest navštěvuje rozvojové země. Mezi jeho odborné zájmy patří problematika udržitelného zemědělství, role nevládních organizací v rozvojové spolupráci a environmentální a rozvojové vzdělávání.

RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D.

Je psycholožkou s poradenskou a klinickou praxí, absolvovala dlouholeté výcviky ve skupinové psychoterapii a ve skupinové analýze. Působí na Pedagogické fakultě MU, kde vyučuje řadu psychologických disciplín, z nichž některé jsou koncipovány sebezkušenostně. Je spoluřešitelkou grantových a výzkumných úkolů, ve kterých se soustřeďuje zejména na problematiku zátěžových a krizových situací.

Mgr. Petra Rychecká

Mgr. Petra Rychecká

Její specializací je dramatická výchova, kterou dlouhodobě vyučuje jak ve Středisku volného času Lužánky, tak i na Pedagogické a Filozofické fakultě MU. Je zakladatelkou a vedoucí Dětského divadelního souboru Brnkadla. Absolvovala celou řadu kurzů zaměřených například na dramatickou výchovu, týmovou spolupráci a facilitaci, outdoorové aktivity a teambuilding.


PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.

Vyučuje psychologické disciplíny na Katedře psychologie PdF MU. Své úsilí soustřeďuje na oblast sociální psychologie a její aplikace do psychologické přípravy pedagogů. Několik let se podílel na přípravě manažerů včetně jejich cíleného výběru (Assessment Center). Privátně se věnuje interakčnímu výcviku (s videozpětnou vazbou) a psychologickému poradenství. Je řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantových a výzkumných úkolů, v nichž se soustřeďuje na aplikaci technik sociálně psychologického výcviku.

Mgr. Petr Soják

Mgr. Petr Soják

Interní doktorand a odborný pracovník Katedry sociální pedagogiky PdF MU. V rámci projektu ACOR se podílí na vedení Kurzu outdoorových aktivit. Je rovněž lektorem programu COPE, instruktorem nízkých a vysokých lanových aktivit, teambuildingových programů a outdoorových aktivit. V minulosti absolvoval psychoterapeutický výcvik typu SUR a je členem výkonného výboru občanského sdružení Educatio.