[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Partneři

K realizaci projektu byly přizvány některé organizace, tzv. partneři projektu. Ti umožňují spojení akademického prostředí s bezprostřední praxí. Jejich role spočívá v pomoci s navržením
a rozpracováním vzdělávacího kurikula směřujícího k rozvoji osobnostní kompetence studentů Ústavu pedagogických věd FF MU tak, aby odpovídalo reálným potřebám praxe.


Tyto organizace rovněž patří mezi významné vzdělávací instituce a jejich
  • nabídku vzdělávacích programů projekt využívá a zařazuje do svého kurikula,
  • zkušenosti a zázemí projekt využívá pro realizaci několika kurzů.

Středisko volného času Lužánky

www.luzanky.cz

Středisko volného času Lužánky je krajským školským zařízením pro aktivity ve volném čase všech věkových a sociálních skupin. Je nejstarším zařízením svého druhu (od roku 1949/50) v České republice a v současné době patří u nás k největším. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí, mladých lidí i dospělých, vytváří podmínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších oborech, od sportu po umělecké aktivity, od techniky a přírodních věd po společenskovědní obory.

Lanové centrum Proud


www.lanovecentrum.cz/brno

Lanová centra Proud jsou areály, které nabízejí programy umožňující návštěvníkům, jednotlivcům
i skupinám prožít nevšední okamžiky odvahy, euforie, sebepřekonání, adrenalinu a vzájemnosti. Hlavní nabídkou lanových center jsou nízké a vysoké lanové překážky a skoky a také další outdoorové
a speciální programy, lanové semináře apod.

Občanské sdružení Educatio


www.educatio.info

Educatio je instituce akreditovaná MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Realizuje řadu programů usilujících především o rozvoj osobnostních a profesních kompetencí budoucích či stávajících pedagogů a pracovníků jiných pomáhajících profesí. Tyto programy a akce jsou zaměřené na zprostředkování sebepoznání a sebezkušenosti, nácvik sociálních a jiných specifických pedagogických dovedností, poskytování supervize a pomoci při budování fungujících pracovních týmů
v oblasti výchovy, vzdělávání a sociální péče.

Diagnostický ústav pro mládež a Středisko výchovné péče


www.dum-brno.cz

DÚM je školským zařízením snažícím se o řešení problémů adolescentní mládeže. Pracuje se sociálně znevýhodněnými osobami s poruchami chování. Ve svém středisku zajišťuje diagnostické a preventivní pobyty ve smyslu Zákona č. 383/2005 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Je centrálním pracovištěm tohoto typu v Jihomoravském kraji. Pracovníci ústavu mohou studentům,
tj. potenciálním zaměstnancům podobných zařízení, nabídnout své dlouhodobé zkušenosti.

Lipka –školské zařízení pro environmentální vzdělávání


www.lipka.cz

Lipka, specializované školské zařízení, se od svého vzniku v roce 1991 aktivně podílí na školní
i mimoškolní ekologické výchově a vzdělávání zejména v brněnském regionu. Jejím posláním je přispívat k osvojování ohleduplnějších, méně konzumních a odpovědnějších postojů lidí k přírodě
a inspirovat je k trvalému zájmu o aktivní péči o životní prostředí. Úsilí je zaměřeno zejména směrem
na děti, mládež a pedagogické pracovníky. V nabídce Lipky najdeme jak například ekologické výukové programy pro ZŠ, SŠ i VŠ, vzdělávací akce pro učitele, tak terénní pobytové programy, tvořivé akce
i zájmové kroužky.