[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


O projektu

Činnost Akademického centra osobnostního rozvoje byla zahájena 21. června 2006, a to díky podpoře projektu Evropského sociálního fondu  "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky a poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů" (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221).

V rámci tohoto projektu probíhajícího v letech 2006 - 2008 tak mohlo pod
Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vzniknout zcela nové pracoviště, které začalo systematicky podporovat výuku studentů v oblasti jejich osobnostně sociálního rozvoje, tedy takovou výuku, kde se učebnicí stávají studenti sami, dril a honbu za informací nahrazuje hra a získávání bezprostřední zkušenosti a knihovna je v řadě případů vyměněna za přírodu a společnost druhých.

Po dobu dvou let tak mohlo v nově vybudované učebně a celé řadě krásných koutů Vysočiny probíhat téměř třicet nových předmětů, které byly zařazeny do kurikula studijních oborů Pedagogika a Sociální pedagogika a poradenství, mohla se plnit nově vzniklá knihovna o nedostupné a přitom velmi žádoucí odborné zdroje a v neposlední řadě se mohla také navazovat trvale udržitelná partnerství odborníků zaujatých problematikou osobnostně sociálního rozvoje.

Po ukončení finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky byl projekt nastartován natolik, že se klíčovou část jeho aktivit podařilo udržet i nadále v režii mateřského pracoviště a fakulty a doufáme, že se jej podaří zachovat již trvale.

Od roku 2011 se Akademické centrum osobnostního rozvoje přihlásilo o své slovo opět v plné síle a začalo na své půdě realizovat dva nové projekty ZRU a ZKUPP. V obou případech jde nicméně o přímou návaznost na odkaz a filozofii původního projektu ACOR, o němž nabízíme několik málo informací v následujících řádcích.
 
ilustrační foto

Co?

Ideou projektu bylo posílit soubor vybraných profesních kompetencí, jejichž absence výrazně komplikuje pozici absolventů na pracovním trhu (ohrožuje je potenciální nezaměstnaností, vede k rezignaci absolventů na pracovní zařazení v rámci vystudovaného oboru apod.). S ohledem na profil absolventa předpokládající uplatnění v organizacích a institucích zabývajících se výchovou, vzděláváním a sociální péčí - tedy organizacích a institucích, které jsou již ve své podstatě založeny na osobním a autentickém vztahu s klientem a účinné a efektivní komunikaci s ním - šlo konkrétně o kompetenci osobnostní (vytvářející mj. předpoklady pro nabytí diagnostických, intervenčních, komunikačních či sociálních kompetencí absolventů).

Klíčové aktivity pro dosažení vytčeného cíle:

  1. vznik "Akademického výcvikového centra osobnostního rozvoje" vytvářejícího potřebnou materiálně-organizační jednotku pro realizaci dalších aktivit
  2. systematizace a výrazné doplnění kurikula osobnostní přípravy studentů (zahrnuje reflexi aktuálních potřeb potenciálních zaměstnavatelů) a jeho realizace (nedílnou součástí je zapojení místních iniciativ zaměřených na rozvoj osobnostní kompetence)
  3. tvorba veřejně přístupného virtuálního a fyzického znalostního prostředí integrujícího informace v ose vysoká škola - studenti - absolventi - místní iniciativy zaměřené na rozvoj osobnostní kompetence - zaměstnavatelé - širší neodborná i odborná veřejnost

Proč?

Cílem vysokoškolské přípravy je vybavit studenty komplexem tzv. profesních kompetencí, které jim posléze umožní efektivně vykonávat zvolené povolání. Z řady empirických studií však vyplývá, že některé profesní kompetence (v různých pojetích jde o pedagogicko-psychologické, sociální, sebereflektivní, osobnostní apod.) nejsou ve vysokoškolské přípravě dostatečně akcentovány.
V souvislosti s výsledky provedených šetření jsme uskutečnili vlastní analýzu, v níž jsme dospěli ke zjištění, že za jeden z klíčových nesouladů považují jak samotní absolventi, tak rovněž zaměstnavatelé a přední odborníci nedostatky v oblasti nabývání tzv. osobnostní kompetence. Ta přitom představuje bazální způsobilost pedagoga, bez níž se v praxi nelze obejít.

Co jsme studentům nabídli?

Díky schválenému projektu měli studenti možnost účastnit se několika výrazně inovovaných a několika zcela nových kurzů systematizovaných do efektivní podoby kurikula sestaveného na základě kooperace všech zúčastněných aktérů. V těchto kurzech pak studenti postupně - cestou nácviku, reflexe a za podpory supervize skupiny svých kolegů a vyučujících - získávali potřebnou míru sebezkušenosti a sebereflexe a osvojovali si paletu specifických profesních dovedností (diagnostické, komunikační a intervenční aj.).

V zázemí výcvikového centra se studenti rovněž (v autentickém prostředí co nejvěrněji korespondujícím s prostředím, s nímž se setkají u zaměstnavatelů) střetávali s řadou moderních metod a technik, jež budou moci bezprostředně využít ve své pozdější praxi.

Díky zapojení místních iniciativ do výuky získali studenti vetší přehled o podmínkách panujících na trhu práce, a mohli tak v předstihu zahájit svou odbornou profilaci. Tu podporovalo dostupné fyzické a virtuální znalostní prostředí, které studentům či absolventům umožnilo kontakt s potenciálními zaměstnavateli a s nabídkou dalšího vzdělávání. 

Zvýšená kvalifikace, které absolventi prostřednictvím některých kurzů (ve spolupráci s partnery projektu) dosáhli, byla navíc doložena akreditovaným osvědčením, které opět zvýšilo jejich šance pro uplatnění na trhu práce.


ilustrační foto