[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky II.

Rozsah
0/0. týdenní terénní cvičení. 6 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Jan Kolář
Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Předpoklady
Předmět si zapisují pouze studenti navazujícího magisterského studia Pedagogiky nebo Sociální pedagogiky a poradenství, a zároveň absolventi Instruktorského kurzu I po předchozí konzultaci s vyučujícím. V případě volných míst bude otevřen i dalším případným zájemcům. Primárním předpokladem pro možnost absolvování kurzu je včasné složení stanovené zálohy!

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 6 stud.

Cíle předmětu
Kurz je zaměřený na nácvik a osvojení základních principů a metod zážitkové pedagogiky.
Jeho účastníci se nejprve seznámí s teoretickými východisky a podstatou zážitkové pedagogiky jako metody práce s celou řadou cílových skupin, budou jim vysvětleny fenomény jako sociální klima skupiny, skupinová dynamika a koheze.
V dalším průběhu kurzu se následně seznámí s mnoha technikami zážitkové pedagogiky a to prostřednictvím aplikace na sobě samých. Opomenuta nebude významná metodická reflexe zařazovaná na závěr jednotlivých technik.
V další části kurzu zrealizují některé techniky sami účastníci (studenti navazujícího magisterského studia) a to v bezpečném prostředí skupiny frekventantů, tedy ještě před tím než je budou moci aplikovat v bezprostřední pedagogické realitě.
Za supervize samotných účastníků i lektorů jim bude poskytnuta zpětné vazba o způsobu jejich vedení a dojde k upevnění nabytých dovedností.
Intenzivní podíl na plánování a přípravě a samotná realizace týdenního pobytového kurzu v přírodě umožňující studentům nácvik a vedení aktivit zážitkové pedagogiky.
Na konci kurzu se budou účastníci schopni podílet na přípravě a vedení aktivit založených na platformě zkušenostního učení v rámci vícedenních kurzů v přírodě. Účastníci kurzu obdrží navíc certifikát akreditovaný MŠMT.

Osnova
Kurz bude obsahovat tato témata v těchto konkrétních blocích:
Teoretický blok: Zážitková pedagogika jako metoda a forma výchovy, její východiska a principy. Práce se skupinou, klima skupiny, skupinová dynamika a koheze, stadia formování skupiny a způsoby jejího vedení. Příprava akce, práce v týmu, dramaturgie akce, volba technik a jejich typologie.
Zážitkový blok: Seznamovací techniky, icebreakers a warm-up techniky, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze sebe sama, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já skrze druhého, techniky zážitkové pedagogiky v rovině já jako člen skupiny, metodická reflexe v rovině já jako pozorovatel skupinového dění, metodická reflexe v rovině já jako supervizor.
Nácvikový blok: Nácviky jednotlivých technik samotnými účastníky kurzu a jejich supervize jak z pozice účastníků samých, tak v rovině supervize lektory kurzu.

Struktura kurzu: -úvodní informační setkání -volba tématu kurzu -práce s dramaturgií kurzu -práce s dramaturgií kurzu II. -volba aktivit zkušenostního učení -příprava a realizace setkání s účastníky kurzu -příprava kurzového zázemí -realizace kurzu zážitkové pedagogiky -reflexe a hodnocení kurzu

Metody hodnocení
Typ výuky: Skupinová diskuze, individuální konzultace, projektová práce
Požadavky k ukončení: Aktivní účast

Informace učitele
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení mimo Brno (předpokládaná lokalita obec Kutiny u Říkonína) 
Finanční spoluúčast studentů bude činit cca 1800,- Kč. Není možné absolvovat pouze část kurzu!