[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Práce s hlasem

Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. Lucie Matyášová (o.s. Augusto)

Předpoklady
Doporučené časové zařazení: šestý nebo desátý semestr studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.

Cíle předmětu
Cíl kurzu: Seznámení se základy hlasové techniky a možnostmi praktické aplikace do vlastního mluvního projevu. Studenti si mají možnost rozšířit znalosti z oblasti rétoriky a prezentace a hledání své osobité cesty komunikace a vyjadřování. Bude posílena jejich schopnost mluvit tak, aby je lidé poslouchali a rozuměli jim.

Osnova
-Osvojení si zásad správného dýchání a tvoření hlasu. -Aplikace technik vedoucích ke znělému a nosnému hlasu. -Hledání vlastních možností zajímavého projevu. -Verbální i nonverbální prostředky komunikace. -Vztah řečníka a jeho posluchačů.

Metody hodnocení
Typ výuky: Praktická cvičení, individuální i skupinová práce, vlastní prezentace se zpětnou vazbou lektora a skupiny. Videozáznam vlastní prezentace. Požadavky k ukončení: Aktivní účast