[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Praktika ekologické výchovy

Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Medek

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.

Cíle předmětu
Studenti se seznámí se současnou situací ekologické/environmentální výchovy(EV) v České republice. Kurz je zaměřen na cíle, tématizaci, metody a institucionální zabezpečení EV, nikoliv na ekovýchovná témata jako taková. Navazuje tak na kurz Soudobá témata ekologické výchovy. Výuka sestává ze tří bloků, samostatného náslechu a jednodenní exkurze. Bloky jsou věnovány školní a mimoškolní ekologické výchově dětí a mládeže, střediskům EV, nevládním organizacím a ekovýchovným projektům. Exkurze a náslech umožňují seznámení studentů s praktickou činností EV institucí. Na konci kurzu se studenti budou orientovat v nabídce programů na poli ekologické výchovy a budou umět spolupřipravovat a realizovat projekty a programy ekologické výchovy.

Osnova
Výuka sestává ze tří bloků, samostatného náslechu a jednodenní exkurze. 1 - 14/03 Úvod do praktik ekologické výchovy, EV v předškolním věku cíle a kompetence nabyté v rámci kurzu; požadavky k zápočtu; cíle, formy, obsahy a role EV; EV v předškolním věku; co jsou ekologické výukové programy; didaktické zásady tvorby ekologických výukových programů; ukázka a rozbor ekologického výukového programu zadání samostatných náslechů, témata závěrečných prací. 2 - 28/03 EV ve školním věku EV ve formálním systému vzdělávání; střediska ekologické výchovy, ČSOP a Pavučina; pobytové ekovýchovné programy; ukázka a rozbor simulační hry; hodnocení kvality ekologických výukových programů; 15/03-12/04 Povinné hodnocení ekologického výukového programu 3 – 11/04 EV v mimoškolní výchově, EV formou projektové výuky mimoškolní EV – historie, vývoj a současnost; příklad plánu EV pro mimoškolní výchovu; EV v dětských organizacích; shrnutí obsahu kurzu formou diskusní aktivity; finanční podpora projektů v oblasti ekologické výchovy. 4 – 09/05 Ekologická výchova dalších cílových skupiny, prezentace závěrečných prací. 5 - 16/05 Terénní exkurze využití exteriérů školských zařízení pro ekologickou výchovu – Lipka, Rozmarýnek; návštěva ekoškoly; prezentace závěrečných prací, zakončení kurzu.

Literatura
online zdroj časopis Bedrník: http://www.pavucina-sev.cz/b_bedrnik.htm

Pike, Graham - Selby, David. Globální výchova: Nabídka alternativních aktivit pro práci ve škole. Praha: Grada, 1994. 322 s. ISBN 80-85623-98-6.
Máchal, Aleš. Špetka dobromysli: kapitoly z praktické ekologické výchovy. 1. vyd. Brno: EkoCentrum, 1996. 153 s. ISBN 80-901668-6-5.
Ekologie [Berger, 1998] (Variant.): Ekologie : [učebnice pro gymnázia a střední odborné školy].
online zdroj: Envigogika http://www.envigogika.cuni.cz/

Výukové metody
Typ výuky: interaktivní bloková výuka, samostatná práce, terénní exkurze.

Metody hodnocení
Aktivní účast v blocích, hodnocení ekologického výukového programu, vlastní práce.

Informace učitele
Kurz proběhne ve čtyřech blocích: 1. 14.3. 2. 28.3. 3. 11.4. 4. 9.5. jednodenní terénní praxe proběhne 16.5. Podmínkou úspěšného ukončení je hodnocení ekologického výukového programu na některém středisku ekologické výchovy (seznam bude nabídnut) a zpracování závěrečné týmové práce. Čtyřhodinové bloky probíhají od 15:00 do 18:15 v učebně ACOR (Veveří 26). Vzhledem k rozsahu kurzu je pro jeho úspěšné absolvování nutná plná účast!