[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Soudobá témata ekologické výchovy

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.

Vyučující
Mgr. et Mgr. Michal Medek

Předpoklady
MÍSTO KONÁNÍ VÝUKY je učebna ACOR, Veveří 26, Brno, 2. patro (nad Ústavem pedagogických věd). Kurz se koná ve tříhodinových blocích v termínech uvedených v osnově kurzu.

Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.

Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako prerekvizita kurzu Praktika ekologické a globální výchovy, který se zabývá pouze metodikou výchovného zpracování ekologických témat a nikoliv tématy samými. Frekventanti se seznámí se soudobými ekologickými tématy z různých úhlů pohledu. Kurz postupuje od globálních k národním ekologickým problémům a prozkoumává možnosti řešení na úrovni jednotlivce. Kromě faktické části kurzu, kterou tvoří úvod do jednotlivých témat, si studenti vyzkouší i zpracování ekologických témat formou aktivit a her. Kurz je vedený interaktivní formou a vyžaduje aktivní participaci studentů.

Osnova
1. 4.10.2009 Úvod, Etická východiska, Globální problémy I – struktura kurzu, podmínky ukončení – seznámení s literaturou – základní etická východiska přístupu k ekologickým tématům – vazba člověka na přírodní zdroje - globální výchova a globální problémy - shoda v názvu nebo klíč k řešení? 2. 18.10.2009 Globální problémy II – úbytek biodiverzity a vyčerpání přírodních zdrojů – přednáška + simulační hra 3. 1.11.2009 Globální problémy III – vyčerpání přírodních zdrojů 2 – kulturní diverzita – klimatická změna jako model řešení globálních problémů lidstva 4. 8.11.2009 Environmentální témata ČR I – územní ochrana a vývoj vztahu ke krajině – ochrana vod, ovzduší a půdy – globální problémy a ČR 5. 22.11.2008 Environmentální témata ČR II – certifikace ekologického hospodaření a řízení – spotřeba energie a obnovitelné zdroje energie - projektová výuka 6. 6.12.2009 Domácí ekologie - dobrovolná skromnost a výběrová náročnost, ekologický luxus - měkká turistika, individuální mobilita 7. 13.12.2009 – návrat k ekologické etice – uzavření kurzu

Výukové metody
přednáška, diskuse, simulace, skupinová práce a prezentace

Metody hodnocení
Typ výuky: Interaktivní semináře
Podmínky zdárného ukončení kurzu jsou: 75% účast, četba 2 vybraných knih.

Navazující předmět
Praktika ekologické a globální výchovy

Literatura k zápočtu:
KELLER, J. Až na dno blahobytu. 3. vyd. Praha: Earth Save CZ, 2005. 132 s. ISBN 80-903085-7-0
KOHÁK, E. Zelená svatozář – Kapitoly z ekologické etiky. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2000. 204s. ISBN 80-85850-86-9
KOLÁŘOVÁ, H. Udržitelný rozvoj: hledání cest, které nekončí. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006. 186s. ISBN 80-87076-02-8.
LEOPOLD, A. Obrázky z chatrče a rozmanité poznámky. 1. vyd. Tulčík: Abies, 1999. 269s. ISBN 80-88699-13-4.
LIBROVÁ, H. Pestří a zelení. Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno: Veronica, 1994. ISBN 80-85368-18-8.
LIBROVÁ, H.: Vlažní a váhaví. Kapitoly o ekologickém luxusu. Brno: Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6
MÁCHAL, A., VLAŠÍN, M., SMOLÍKOVÁ, D. Desatero domácí ekologie. 2. vyd. Brno: Rezekvítek, 2003. 159s. ISBN
Weizsäcker, E., U., Lovins, A.,B.: Faktor 4. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 1996. 248 s. ISBN 80-85368-85-4.