[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Struktura

Student Masarykovy univerzity při průchodu svým studiem volí z nabídky tzv. A kreditů (kurzy, jež musí povinně absolvovat) a nabídky B kreditů (kurzy volitelné, určené pro konkrétní studijní program či obor).

Vzhledem k významu míry motivace účastníků kurzů osobnostně sociálního rozvoje a velkému množství našich studentů, z nichž ne všichni mohou být v současnosti nabídkou kontaktních kurzů uspokojeni, jsme se rozhodli k realizaci kurikula osobnostního rozvoje na bázi volitelnosti. Kompaktnost našich aktivit ve smyslu zajištění jejich optimální účinnosti a efektivity přitom hodláme udržet doporučeným průchodem studia, v němž studentům navrhujeme ideální čas pro absolvování těch kterých kurzů vzhledem k jejich nárokům, návaznostem, významům apod.

Komplexní podoba kurikula (tak jak byla v rámci projektu navržena a do jara 2009 i realizována) je tato:

Bakalářské studium

Období 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Jarní semestr Motivační kurz

Soudobá témata ekologické výchovy
Dramatická výchova

Techniky práce se skupinou
Estetická výchova

Krizové poradenství

Vybrané metody outdoorových aktivit

Arte techniky ve výchově a vzdělávání
Podzimní semestr Osobnostní průprava ve skupině

Nácvik sociálních dovedností

Praktika ekologické výchovy
Dramatická výchova II.

Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky I.

Kurz outdoorových aktivit
Práce s hlasem

Relaxační techniky

 Navazující magisterské studium

Období 1. ročník 2. ročník
Podzimní semestr

Rozvojové vzdělávání

Osobnostně sociální výchova

Primární prevence sociálně patologických jevů

Arte techniky ve výchově a vzdělávání

Reflexe praxe

Vybrané metody outdoorových aktivit
Jarní semestr

Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky II.

Práce s klientem

Kurz outdoorových aktivit

Práce s hlasem

Supervize v poradenství


Předměty, které se opakují, student absolvuje pouze jednou. Jejich opakované zařazení je zejména šancí pro studenty bakalářského cyklu, kteří by o ně přišli, byly-li by pouze součástí magisterského cyklu, a naopak, je šancí pro studenty magisterského cyklu, kteří přicházejí na Ústav pedagogických věd FF MU až po absolvování bakalářského stupně na jiné katedře. Opakované zařazení do kurikula také umožňuje možnost volby studenta. Naopak předměty označené číslicemi I. a II. jsou takové, které na sebe navazují a pro vstup do druhého z nich je povinností absolvovat první.

Student není nijak zavázán absolvovat všechny tyto předměty, jejich zápis je na jeho osobní volbě a na pocitu užitečnosti pro jeho profilaci. Není ani zavázán absolvovat předměty v tomto pořadí. Uspořádání v tomto sledu je jen doporučené a vychází z vnitřní struktury sledující linii:

  • kurzy směřující k rozvoji sebe sama
  • kurzy směřující k rozvoji sociálních dovedností
  • kurzy směřující k rozvoji dovedností potřebných pro praxi absolventa

Od podzimu 2009 je v souvislosti s ukončením projektu nastíněná podoba kurikula poněkud redukována, jeho klíčovou část se nicméně podařilo udržet (doufejme, že trvale) i do budoucna.