[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Tým

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Mgr. Jan Kolář, Ph.D.

Psychoterapeut, lektor a supervizor. V rámci projektu plní roli vedoucího odborného pracovníka a vyučuje předměty Osobnostní průprava ve skupině, Primární prevence sociálně patologických jevů - COPE, Instruktorský kurz zážitkové pedagogiky I., II., Motivační kurz. Mimo projekt vyučuje také na VOŠ sociálně právní kurzy zaměřené na rozvoj osobnostní kompetence, sociální pedagogiku a sociální patologii. Je lektorem a instruktorem o. s. Educatio a Apro2outdoor. Je absolventem sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a řady kurzů zaměřených na metody a techniky práce s různými sociálními skupinami. Je akreditovaným instruktorem nízkých a vysokých lanových aktivit a raftingu. V minulosti věnoval mnoho energie a času práci s uživateli drog, a to především v nízkoprahových zařízeních.
 
Více zde.  


doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Vyučuje psychologické disciplíny na Katedře společenských věd Fakulty sportovních studií MU a částečně také na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty MU. V rámci aktivit podporovaných Akademickým centrem osobnostního rozvoje (ACOR) vyučuje disciplínu Práce s klientem. Je psycholožkou s poradenskou a školně-psychologickou praxí, absolvovala dlouhodobé výcviky v systemické psychoterapii a supervizní práci. Svými výzkumnými a publikačními aktivitami směřuje zejména do oblasti vzdělávání a dalšího vzdělávání učitelů a ředitelů škol, zabývá se především tématy školní psychologie, spolupráce a týmové práce ve školách, profesionálního rozvoje učitelů apod.

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Odborná asistentka Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se zaměřuje na sociální pedagogiku, pedagogiku volného času, náhradní rodinnou péči a výchovu, dále na andragogické a gerontologické disciplíny. Její profesní specializací je vzdělávání pedagogů v neučitelských profesích (sociální pedagogové, výchovní poradci, vychovatelé, asistenti pedagoga). Je jedním z kmenových členů týmu řešitelů projektu, podílí se na vedení Motivačního kurzu.

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Člen Ústavu pedagogických věd FF MU, kde vyučuje andragogické a metodologické předměty, věnuje se teorii malých sociálních skupin a inovacím ve vzdělávání. V rámci ACORu vyučuje předmět Osobnostní a sociální výchova a podílí se na Instruktorském kurzu zážitkové pedagogiky I. a II. Řešitel řady výzkumných i rozvojových projektů. Mimo rámec univerzity je také lektorem programů Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Dokážu to?, Efektivní vzdělávání dospělých, Lektorské dovednosti aj.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D.

Interní doktorandka a odborná pracovnice na Ústavu pedagogických věd FF MU. V rámci výuky ÚPV a ACOR vyučuje kurz Estetická výchova a podílí se na realizaci Instruktorského kurzu zážitkové pedagogiky I., II. a Motivačního kurzu. Mezi její odborné zájmy patří estetická výchova, tvůrčí psaní, dramatická výchova a zážitková pedagogika. Je členem několika neziskových organizací zabývajících se výchovou a vzděláváním.

Mgr. Igor Klečka

Mgr. Igor Klečka

Organizační referent projektu ACOR. Podílí se na koordinaci výuky centra, administraci běžné projektové agendy a tvorbě znalostního prostředí. Je absolventem navazujícího magisterského studia Sociální pedagogiky a poradenství na ÚPV FF MU. Dlouhodobě se zabývá zážitkovou pedagogikou a jejím uplatněním ve výchově a vzdělávání. Odborně se specializuje na oblast arteterapie a artefiletiky. Je frekventantem sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR. Jako lektor se podílí na realizaci sociálně-adaptačních kurzů pro řadu vzdělávacích subjektů.

Mgr. Barbora Knotková

Mgr. Barbora Knotková

Organizační referentka projektu ACOR. Podílí se na koordinaci výuky centra, administraci běžné projektové agendy a propagaci centra. Je studentkou magisterských oborů Pedagogika a Český jazyk a literatura na FF MU. K jejím odborným zájmům patří zážitková pedagogika a výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Je absolventkou programu Dokážu to? a psychosociálního výcviku. Vede kurzy výtvarné a estetické výchovy pro děti a dospělé a jiné prožitkově orientované aktivity pro řadu výchovně-vzdělávacích subjektů, mimo jiné i pro Prázdninovou školu Lipnice.