[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Vývoj

Předměty usilující o osobnostně sociální rozvoj studentů Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity byly v kurikulu profesní přípravy zastoupeny samozřejmě již daleko dříve, než Akademické centrum osobnostního rozvoje vůbec zahájilo svůj provoz. Počet těchto kurzů navíc v posledních letech pomalu narůstal. Jednotliví vyučující však byli stále častěji a intenzivněji konfrontováni s absencí funkčního a systematického provázání těchto předmětů v jeden komplexní a kvalitní celek, jenž by mohl naplnit ambici stát se kurikulem rozvíjejícím osobnostně sociální kompetenci budoucích pedagogických pracovníků.

Jejich aktivity tak mohly být často izolované, na nic nenavazující či roztříštěné, nebo se naopak mohly např. duplikovat. Jako výrazně nevyhovující se dlouhodobě ukazovaly být i materiálně-technické podmínky (uzpůsobení a vybavenost učeben, absence vhodných výukových nástrojů apod.).

Možnost rozvoje osobnostně sociální kompetence totiž bezpochyby vyžaduje nabídku kurzů, které svou podstatou spadají do kategorie kurzů tzv. kontaktních, tj. takových, které při výuce staví na osobním kontaktu vyučujícího se skupinou studentů, a takových, které kladou důraz na zapojení a aktivitu studentů samotných. Pro takovéto předměty bylo zapotřebí zajistit příjemné místo navozující tvůrčí atmosféru, s volným prostorem a možností variabilního uspořádání pracovních míst a ploch na sezení.

Téměř ideálních podmínek pro osobnostně sociální rozvoj studentů Ústavu pedagogických věd FF MU (dále ÚPV) bylo dosaženo v souvislosti s podporou projektu "Zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů pedagogiky a sociální pedagogiky poradenství: posílení osobnostní kompetence absolventů", vedeným pod registračním číslem CZ.04.1.03/3.2.15.2/0221, díky níž mělo možnost vzniknout Akademické centrum osobnostního rozvoje. Významným úkolem se vzhledem ke stávajícím podmínkám stala pro řešitele projektu systematizace a výrazné doplnění kurikula osobnostního rozvoje studentů ÚPV.

V postupných krocích tedy došlo k analýze podmínek pro realizaci výuky na Masarykově univerzitě, analýze možných přístupů k osobnostně sociálnímu rozvoji studentů a jeho možných ideových východisek apod. To bylo posléze diskutováno na pracovním semináři ACOR, kterého se účastnila řada renomovaných odborníků zastupujících jak akademickou půdu, tak i místní iniciativy deklarující potřeby bezprostřední praxe. Tak mohlo vzniknout velké množství námětů, návrhů, podnětů a postřehů, na jejichž půdoryse pak bylo vystavěno nové kurikulum osobnostně sociálního rozvoje, které je od roku 2006 realizováno.

Jeho podoba však není konečná. Diskuze s odborníky, vyučujícími či lektory, supervizory apod., stejně jako proces permanentní evaluace kurikula stále probíhá a i nadále je a bude hledána jeho optimální tvář.