[skočit na obsah] [skoč na vyhledávání]


Lektoři

V podzimním semestru 2015 se můžete setkat s následujícími lektory.


V rámci předmětu Motivační kurz se vám budou věnovat například:

Mgr. Karla Brucknerová, Ph.D.

Mgr. Karla Brucknerová, Ph.D.

Vystudovala Humanitní studia a Pedagogiku na Filozofické fakultě MU, zaměřuje se na posílení schopnosti kreativity, týmové spolupráce a lektorských dovedností. Externě působí například na Ústavu pedagogických věd FF MU či v Ateliéru Divadlo a výchova JAMU, kde se zabývá výukou pedagogických disciplín.
Mezi její odborné zájmy patří estetická výchova, tvůrčí psaní a zážitková pedagogika, jimž se již řadu let intenzivně věnuje jak teoreticky, tak lektorsky. Je absolventkou řady seminářů a kurzů zaměřených na problematiku principů a metod osobnostně sociálního rozvoje a zkušenostního učení.


Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.: Zkušenostní učení D. Kolba a reflektivní praxe D. Schöna a jejich význam pro ZRU

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Je absolventem sebezkušenostní části výcviku v skupinové psychoterapii SUR (2007 – 2011, KOV IV.) a účastníkem výcviku zaměřeného na postmoderní přístupy v psychoterapii s důrazem na tradici M. H. Ericksona. Dále absolvoval různé seberozvojové kurzy a kurzy zaměřené na psychoterapii (NLP, Integrovaná psychoterapie prof. Knoblocha, Krizová intervence, Rodinné konstelace apod). Dlouhodobě se zajímá o oblast vzdělávání dospělých formou zážitkové pedagogiky a podílí se na přípravě a lektorování outdoorových kurzů a aktivit pro různé cílové skupiny. Ve volném čase se mj. věnuje edukaci a metodické podpoře dospělých v organizaci Junák – Svaz skautů a skautek ČR.


Mgr. Igor Klečka

Mgr. Igor Klečka

Pracuje jako etoped ve Středisku výchovné péče Veslařská 256, které je partnerem ACORu. Vystudoval obor Sociální pedagogika a poradenství Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně a je frekventantem psychoterapeutického výcviku modelu SUR. Již řadu let také úzce spolupracuje s mnohými organizacemi jako odborník v oblasti výchovy mládeže a dospělých se specifickými potřebami.
Mezi jeho odborné zájmy patří zejména oblast arteterapie, artefiletiky a problematika skupinové dynamiky v zážitkových kurzech. Dlouhodobě se zabývá také zážitkovou pedagogikou a možnostmi její aplikace v oblasti výchovy a vzdělání.V předmětu Současná pojetí zkušenostně reflektivního učení se setkáte například s:

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.: Osobnostně sociální výchova ve škole

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Studoval latinský jazyk, dějepis a pedagogiku na Filozofické fakultě UK v Praze a později v rozšiřujícím studiu výchovnou dramatiku na DAMU. Na katedře výchovné dramatiky působí od roku 1992, učí také na katedře pedagogiky FF UK v Praze a pracuje v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.
V širokém záběru jeho odborného zaměření je osobnostně sociální rozvoj, dramatická výchova, komunikace a výchova divadlem a dramatem, „sebeprezentace a životní divadýlka“. V oblasti osobnostně sociálního rozvoje patří k publikačně nejaktivnějším autorům v ČR.


Dr. Dana Moree: Multikulturní výchova

Dr. Dana Moree

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě a obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, kde od roku 2004 také pracuje. V roce 2008 získala doktorát na Universiteit voor Humanistic v Utrechtu a v současné době se věnuje hlavně multikulturní výchově. Kromě akademické činnosti se zabývá tématy setkávání kultur i v rámci kurzů a seminářů v Institutu PONTES.
V posledních letech publikovala např. knihy Dobrodružství s kulturou, Pokladnice hodnot nebo How Teachers Cope with Social and Educational Transformation. Je editorkou stránek Czechkid.cz.


MgA. Martin Hak: Storytelling

MgA. Martin Hak

Absolvent Divadelní fakulty JAMU Brno v oboru Dramatická výchova. Dlouhodobě se zabývá uměním vyprávět příběhy (storytelling), je aktivním vypravěčem, autorem a hercem v autorském divadle jednoho herce, lektorem vypravěčských kurzů, dílen a seminářů zejména pro učitele, knihovníky, instruktory a své klienty má i ve firemním prostředí. Pro různé instituce realizuje také kurzy zaměřené na osobnostní rozvoj, v užším výběru například na komunikační či prezentační dovednosti, autentický projev apod.


Ing. Aleš Máchal (Hana Korvasová): Environmentální výchova

Ing. Aleš Máchal

Ekopedagog, absolvoval PEF VŠZ a postgraduální studium Ochrana a tvorba životního prostředí na AF VŠZ, dále pak doplňující pedagogické studium na PEF VŠZ a kurz Kritické myšlení v environmentální výchově. V současnosti pracuje ve školském zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.
Má mnohaletou praxi v environmentální výchově, vzdělávání a osvětě se zaměřením na didaktiku péče o životní prostředí. Vede praktika environmentální výchovy pro studenty učitelských i odborných oborů VŠ. Věnuje se také dalšímu vzdělávání ekopedagogů středisek ekologické výchovy a pedagogických pracovníků základních, středních i mateřských škol.


Mgr. Petr Kubala: ZRU v přírodě: zahraniční přístupy

Mgr. Petr Kubala

Vystudoval Rekreologii na UP v Olomouci, na stáži ve Švédsku na Linköping University studoval výchovu v přírodě, přírodní a kulturní vůdcovství a dramatickou a interkulturní komunikaci. Působil v Prázdninové škole Lipnice a v zahraničí pořádal osobnostně rozvojové kurzy. Spolupracoval například s Outward Bound South Africa, Bradford Woods – Indiana University Outdoor Education Center.
V současné době externě působí v Outward Bound Česká Cesta a příležitostně vede firemní programy pro Outward Bound Belgie, OB Germany, OB Spain.


Mgr. Ondřej Přibyla: Přírodní vědy a ZRU

Mgr. Ondřej Přibyla

Od klidné kariéry teoretického fyzika jej postupně odvedla vášeň pro učení a touha hledat způsoby, které by umožnily učit to, co je “opravdu důležité”. Roku 2007 založil ÚDiF neboli Úžasné Divadlo Fyziky. Původné sociální experiment s vágní výzkumnou otázkou “Co se stane, když se pokusíme ukazovat fyzikální experimenty na ulici?” se během let vyvinul v projekt s více než 100 performing days ročně, který sbírá ocenění i na zahraničních přehlídkách. Vedení ÚdiFu v roce 2013 předal a pustil se do nových projektů.
V hledání toho, jak učit co je “opravdu důležité” pokračuje na Masarykově Univerzitě (předměty Inspiratorium, Komunikační tréning, Práce se Skupinovou dynamikou) ve firemním vzdělávání (Persona Unica) a zejména při výchově své čtyřleté dcery.V předmětu Teorie zkušenostně reflektivního učení se setkáte například s:

Mgr. Václav Šnéberger: K. Lewin, gestalt teorie a jeho význam pro zkušenostně reflektivní učení

Mgr. Václav Šnéberger

Kouč a mentor. Vede vlastní poradenskou praxi EUKIDU Consultancy, napomáhá zavádět kvalitativní změny ve vzdělávání a organizacích. Mezi jeho klienty patří široké spektrum organizací a jednotlivců z neziskového sektoru i business prostředí. Certifikovaný konzultant GPO Evropské asociace pro Gestalt terapii, zakládající člen Ligy otevřených mužů, prezident České asociace mentoringu ve vzdělávání. Jeho mise je zavést kolegiální učení, mentoring a koučování do prostředí škoství a radovat se ze života.


Mgr. Radim Šíp, PhD.: Utváření zkušenosti (mezi pragmatismem a fenomenologií)

Mgr. Radim Šíp, PhD.

Pedagog a filosof, který prošel řadou různorodých profesí a v současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociální pedagogiky PedF MU. V minulosti působil v redakční radě několika periodik a je předním odborníkem na pragmatismus (především Ch. S. Peirce, W. James, J. Dewey). Jeho zájem však směřuje i do oblasti filozofie výchovy a filozofie sportu.
Je autorem řady publikací, jako například: Richard Rorty: Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností; Kalokagathia jako informativní model osobnostního rozvoje?; Kalokagathia: ldeál, nebo faltus vocis?; Dewey's and Rorty's Thoughts on Education; a mnohé další.


Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.: Zkušenostní učení D. Kolba a reflektivní praxe D. Schöna a jejich význam pro ZRU

Mgr. Jan Nehyba, Ph.D.

Je absolventem sebezkušenostní části výcviku v skupinové psychoterapii SUR (2007 – 2011, KOV IV.) a účastníkem výcviku zaměřeného na postmoderní přístupy v psychoterapii s důrazem na tradici M. H. Ericksona. Dále absolvoval různé seberozvojové kurzy a kurzy zaměřené na psychoterapii (NLP, Integrovaná psychoterapie prof. Knoblocha, Krizová intervence, Rodinné konstelace apod). Dlouhodobě se zajímá o oblast vzdělávání dospělých formou zážitkové pedagogiky a podílí se na přípravě a lektorování outdoorových kurzů a aktivit pro různé cílové skupiny. Ve volném čase se mj. věnuje edukaci a metodické podpoře dospělých v organizaci Junák – Svaz skautů a skautek ČR.


Mgr. Petr Svojanovský: Osobnostně sociální rozvoj: mezi teorií a praxí

Mgr. Petr Svojanovský

Odborný pracovník projektu ZKUPP. Absolvent magisterského studijního programu Učitelství občanské a tělesné výchovy na Masarykově univerzitě. V rámci profesní přípravy také absolvoval dvouletý vzdělávací modul Zkušenostně reflektivní učení pro učitele. V současné době student doktorského oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě MU.
V minulosti se podílel na realizaci vzdělávacích a volnočasových aktivit v Muzeu romské kultury. Koordinoval zde projekty s cílem aktivní podpory nesegregovaného vzdělávání, především šlo o začleňování sociálně znevýhodněných romských děti do hlavního vzdělávacího proudu. Spolupracoval s produkční agenturou Z-Agency jako instruktor firemních akcí, kde se podílel na přípravách a realizaci stylizovaných teambuildingových programů.


MgA. et MgA. Stanislav Suda: Dialogické jednání s vnitřním partnerem

MgA. et MgA. Stanislav Suda

Vystudoval DAMU v Praze, obor Herectví se zaměřením k autorské tvorbě a pedagogice a obor Výchovná dramatika. Pracoval mimo jiné i jako dramaterapeut v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. Nyní působí na Katedře pedagogiky a psychologie PF JU v Českých Budějovicích.
Je autorem mnoha odborných publikací, ve kterých se zaměřuje především na osobnostní průpravu pedagogů, dramaterapii a dialogické jednání.